Hanga Harbour (Hanga Harbour) : ชลบุรี (Chon Buri)
รายละเอียด Hanga Harbour (Hanga Harbour) : ชลบุรี (Chon Buri)

Open : 17:00-24:00

(ลูกค้าที่จะวอคอินเข้ามา IB ถามโต๊ะว่างก่อนได้นะค้าา)

ติดต่อเพิ่มเติม โทร 080-7750525

Contacts
Tags
Hanga Harbour Hanga Harbour Hanga Harbour ชลบุรี Chon Buri ชิวล์ๆ บาร์